ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ 192 หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044-514-057 โทรสาร 044-514-058

E-Mail : surin@otep.mail.go.th