การให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

หลังจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ได้มาติดต่อการชำระเงินและแสดงความจำนงให้หักผ่านธนาคาร และติดต่อสอบถามเรื่องการลดดอกเบี้ย 4 บาท และมาติดต่อรับเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.                                  ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ด้วยความยินดียิ่ง

S__2187269 S__2187270 S__2187271 S__2187272 S__2187273 S__2187274