กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

วันนี้ (ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562):ภาคเช้า
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงเรียน
บ้านสกร็อมได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรม
“จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”
ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์และถนนบริเวณสำนักงานและบริเวณโรงเรียนบ้านสกร็อม
ภายใต้คำขวัญ”รวมใจภักดิ์
รักสิ่งแวดล้อม”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร.10″พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ผู้เป็นประมุขของประเทศไทยเรา
ตาม “ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายลิขิต ตรีทรัพย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์