งานโครงการ 5 ส

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางภัคฐ์พิชา บัณฑิตย์พงศธร นำพาคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ รั่วมแรงร่วมใจกันจัดทำงานโครงการการ 5 ส  เพื่อพัฒนา สำนักงานฯ ให้สะอาด สวยงาม S__25223172S__25223185S__13582342S__13582343S__25223176S__25223174S__25223187S__13582340