บริการสมาชิก ชพค.ระบุผู้รับผลประโยชน์

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ มอบหมายงาน ให้นางปรีชญา สังเกตกิจ เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดสุรนิทรื ได้ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.ทำเรื่องระบุสิทธิผู้รับผลประโยชน์

S__5529621 S__5529622 S__5529623 S__5529624