ประชาสัมพันธ์งานสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มกราคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรื ได้ไปประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรื อาทิเช่น งานค้างชำระเงินรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และงานค้างเงินกู้ไตรมาส ชพค-ชพส เป็นต้นS__4336307 S__4336310 S__4336312 S__4336313 S__4336314