ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่าน App:TIP insure

สมาชิก ที่เข้าโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สามารถตรวจสอบกรมทธรรม์ได้ด้วยตนเองผ่าน App:TIP insure sinvcldo หรือแสกน QR code ตามรูปภาพ

S__909729 S__909731