ประชาสัมพันธ์… เชิญชวน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมิน ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561

แสกน ผอ. QR CODE แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จ.