ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล พระพฟหัสบดี ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล พระฤหัสบดี ประจำปี 2561

ประชุมกรรมการ  161_๑๘๐๘๐๑_0023ประชุมกรรมการ  161_๑๘๐๘๐๑_0021ประชุมกรรมการ  161_๑๘๐๘๐๑_0002ประชุมกรรมการ  161_๑๘๐๘๐๑_001821