ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดสุรินทร์

90192 90194วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศิริวัตร  บุญประสพ ประธานกรรมการศุนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ื เป็นกรรมการและเลขานุการ