ประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.นายประดุจ  ประทุมทอง ประธานกรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลศูนย์บุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

16804 16805 16806 16810 16811