มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2559

นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

1.นางสาวสัตตกมล บรรลือทรัพย์ ขั้น ม.5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตร ของ นายเสมอ บรรลือทรัพย์

2.นางสาวธนวรรณ จันทเขต ชั้น ม.6 โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บุตรของนางสาโรจน์ จันทเขต

3.นางสาวชญาณี คีรีวงษ์ ชั้น ม.6 โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บุตร ของ นางจิดาภา ดวงใจดี

S__4087906 S__33824770 S__33824786