ร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด (สสค.)
และได้รับโอกาสจากนายกสมาคมให้พบปะกับสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ สกสค. จังหวัดสุรินทร์

S__4752843 S__4752845 S__4752846 S__4752847 S__4752855