โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เปิดบริการให้ผู้กู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการยื่นแบบคำขอกู้     

ที่สำนักงาน สกสค..จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

โครงการลดภาระหนี้สิน2 โครงการลดภาระหนี้สิน22