โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพค-ชพส.

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายธนเดช นิลสระคู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ชพค.-ชพส. ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_90 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_81 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_55 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_61 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_29 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_3 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_20 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_72 LINE_ALBUM_อบรม พชค_๒๑๐๙๑๐_8