ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการ นางปลั่งศรี มูลศาสตร์สาทร สมาชิก ช.พ.ค.อาวุโส ประจำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสมาชิก ได้มาติดต่อการระสิทธิผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

แม่ปลั่งศรี_๑๘๐๕๐๒_0001 แม่ปลั่งศรี_๑๘๐๕๐๒_0002 แม่ปลั่งศรี_๑๘๐๕๐๒_0004 แม่ปลั่งศรี_๑๘๐๕๐๒_0002